Kardelen Twitter'da... https://twitter.com/#!/kardelendergisi        Kardelen 27 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     2078 kez okundu.     Henüz yorum bırakılmadı.     Yazara Mesaj

Ehl-i S?nnet Ynancy
İbrahim Buğalı

  Sayı: 59 - Ocak / Mart 2008

Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem buyuruyorlar ki: “Musa Aleyhisselam'ın ümmeti kendisinden sonra yetmiş bir fırkaya ayrıldı; yetmişi Cehenneme gitti, bir fırkası kurtuldu; kurtulanlar, Musa Aleyhisselam'a tabi olanlardır. Keza İsa Aleyhisselam'ın ümmeti yetmiş iki fırkaya ayrıldı; yetmiş biri Cehenneme gitti bir fırkası kurtuldu, kurtulanlar, İsa Aleyhisselam'a tabi olanlardır. İleride benim ümmetim de yetmiş üç fırkaya ayrılacak; yetmiş ikisi Cehenneme gidecek ve bir fırkası kurtulacaktır. Bunlar kimdir diye sorulunca, benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir”. “Fırkayı Naciye.”…

İnsanlar dünya üzerinde çeşitli fırkalara ayrılıp, muhtelif işlerle meşgul olurlar. Bunların arasında dünya saltanatını elde edenler, dünya nimetlerini çok kazanıp her türlü konfora sahip olanlar da vardır. Böyle dünya nimetlerine sahip olanlara, diğer insanlar tarafından gıpta edilir. Hattâ dünyalık insanlar, bunların büyük bir imkân sahibi olduklarını, artık böyle kimselerin hiçbir endişesi kalmadığını, amiyane bir tabirle, köşeyi döndüklerini zan ederler. Fakat inançsız olarak böyle bir hayatın hiçbir önemi olmadığı kesin olarak bilinmektedir. Bu gerçeği şu ayeti celile açık olarak beyan etmektedir… Sure-i Al-i İmran Ayet 185: “Her canlı ölümü tadacaktır. Ve hiç şüphe yok ki,  ancak kıyamet gününde yaptıklarınızın karşılığı tam olarak verilecektir. O vakit, kim Cehennemden uzaklaştırılır da Cennete konursa işte o, muradına ermiştir. Dünya hayatı ise aldatıcı menfaatten başka bir şey değildir.”

Bu gün bütün dünyadaki insanların ekserisi, yanlış inanç ve değerlendirme ile İsa Aleyhisselam ve Hazreti Ali Radıyallahü Anh hakkında asılsız ve delilsiz olarak yanlış inanca sahip oldukları için, ilâhî bilgilerden tamamen ayrıldıklarından, bu büyük kimselere uluhiyet dahi izafe etmişlerdir. Bu hususta kesin bilgi, Cenab-ı Hakk tarafından bildirilmiş ve Peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem de insanlara tebliğ etmiştir. Bu yanlış inanç ve bilgiyi, Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem, en güzel ve doğru bir şekilde açıklamıştır. Biz buraya en muteber eserlerden alınan bilgileri aktarmaya çalışacağız.

Dinî konularda, peygamber ve sahabe hakkında yanlış inanç ve iftira vuku bulursa, bilgisi olanların, bilgilerini açıklaması, bilgisi olup da açıklama yapmazsa, bu kimseye Allah ve melekleri lânet eder buyrulmaktadır. (Hadis-i Şerif meali.)

Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in ashabı, enbiyay-ı izâm aleyhimüssalatü vesselâm hazaratı adedincedir. Her biri, bir Nebi Zişan sıfatında ve onların halini açıklayan bir halde oldukları, erbâb-ı ilim ve irfan yanında malûmdur ve asla şüphe edilmemeli. “Ebu Bekir- Es-Sıddık Radıyallahü anh, Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in sıfatında, İmam-ı Ömer Radıyallahü anh, Musa Aleyhisselâm'ın, İmam-ı Osman Radıyallahü anh, Nuh Aleyhisselam'ın, İmam-ı Ali Radıyallahü anh, İsa Aleyhisselâm'ın, Muaviye Radıyallahü anh da hilâfet, ibtila ve tevbe itibariyle Davut Aleyhisselam'a benzemektedir.”

İsa Aleyhisselâm, âdet haricinde ve kudret-i İlâhiye dâhilinde yaratılmış olması ve doğması ve yine hilâf-ı âdet olarak dünyada yaşaması, semavat'a kaldırılması ve keza âdet harici olarak bu ümmetin sonunda tekrar dünyaya gelmesi kesin olarak bilinmektedir. İsa Aleyhisselâm'ın şu yolda doğması, yaşaması, semaya kaldırılması ve tekrar dünyaya gelişi âdet haricinde görülerek, o zamanki insanlar üç kısma ayrılmışlardır. Bir kısmı, O'nu şanından ve mertebesinden çok yüksek görüp Allah'tır ve Allah ona hulul etmiştir ve hattâ oğludur demiş olanlar, bunlar Hıristiyanlardır. İkinci kısmı da bu hali âdet harici gördükleri için, İsa Aleyhisselâm'ın şanına yakışmayan bir surette, “bunların şerrinden Allah'a sığınılır” pedersiz itikat edenlerdir ki bunlar da Yahudilerdir. Üçüncü kısmı da, İsa Aleyhisselâm'ın bu suretle doğmuş olması Cenab-ı Hakk'ın bir hikmete mebni olarak yarattığını onun ancak bir kul, bir nebi, bir resul olduğunu bilenlerdir ki bunlarda Ehl-i Sünnet olan gerçek Müslümanlardır. Bu haller İsa Aleyhisselâm'ın doğumundan evvel mufassal bir şekilde Tevrat-ı Şerif'te beyan buyrulmuştur.

Kur'ân-ı Kerîm'in müteaddit yerlerinde bu üç taifenin halleri ve inançları açık olarak beyan buyrulmuştur. İslâm âlimleri Kur'ân-ı Kerîm'den çıkarmak suretiyle kitaplarında mufassal bir şekilde açıklamışlardır. Bu hal pek tabiî sahabeyi kiramca da malum olduğundan Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem, kendisinin amcazadesi ve damadı ve ahiret kardeşi İmam-ı Ali Radıyallahu Anh'a ya buyurmuş ki: “Senin halin İsa Aleyhisselâm'ın haline benzemektedir.” Bu hadis-i şerif sahabeler arasında yayılmış ve meşhur olmuştur. Bu haberler gaipten verilen haberlerden olup mucize yolu ile Hazreti Ali Radıyallahu Anh'ın zamanında kendisinde ortaya çıkmıştır. Bir kısım insanlar, İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ı mertebesinin üstünde inanarak “Allah” İmam-ı Ali'ye ve evlâtlarına hulul etmiştir ve Ali Radıyallahü Anh peygamber olacakken Cebrail Aleyhisselâm yanlışlıkla, Kur'ân-ı Kerim'i Ali'ye (Radıyallahü Anh) getirecek yerde Muhammed Aleyhissalatü Vesselâm'a getirmiştir. Taifeyi Şia'dan bazıları da Hazreti Ali'yi üç halifeden ve bütün ashaptan daha faziletli olarak inanıp doğru yoldan çıkmışlardır. Bu kısım inanışlar, Hıristiyanların İsa Aleyhisselâm hakkındaki inanışlarına benzemektedir. Bir kısım halk da İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ı hiç bir suretle şanına lâyık ve münasip olmayan birçok iftiralarda bulunarak kötü inanışlarda olanlardır ki, bunlara Haricî denir, hak dairesinden çıkanlardır. Bunlar Ali Radıyallahü Anh ve Evlâd-ı Masumesini sevmeyenlerdir. Bunlar Yahudilere benzemektedir. Bir kısım insanlar da, Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in beyan buyurduğu gibi tanımış, bilmiş olanlardır ki, bunlar, Ehl-i Sünnet Velcemaat denilen Zümre-i Nâciyedir. Bunların inanç ve itikatları akait kitaplarında çok mufassal bir şekilde açıklanmıştır.

Ali Radıyallahü Anh Hazretleri'ne olan sevgi ve muhabbet, Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem'e olan ta'zim, sevgi ve muhabbet sebebiyle, O'na olan yakınlığındandır.  Bir kimse Ali Radıyallahü Anh Hazretleri'nin sevgisini müstakilen ihtiyar eder, onda Peygamber Aleyhisselam'ın methali yoksa bunun hiçbir önemi yoktur, bunun garazı dini yıkmak ve Hazreti Ali'ye en büyük ihanettir. Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem'i vasıta yapmadan, Ali Radıyallahü Anh Hazretleri'ne meyil etmek, O'na sevgi izhar emek, sırf sapıklık ve açık küfürdür. Böyle bir sapıklığa düşenleri, kurtarmak mümkün değildir. Cenab-ı Hakk, Müslümanları bunların şerrinden muhafaza eylesin. [ Eshâb-ı Kirâm Risâlesi'nden ]


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Henüz yorum bırakılmadı...
 
Kur'ân-ı Kerim bütün düny... - Sayı 71
İslâm Dini (Tüm peygamber... - Sayı 70
Mevlid-i şerif... - Sayı 69
KERBEL? FACYASI ve Hz. H?... - Sayı 67
Tüm Yazıları

Gelecek sayı konusu (101): Doğu - Batı tefekkürünü doğru yapamayanın ufku dardır.

Son Eklenen Yorumlardan
 Ulvi bir gaye ile yola çıkıp bu güzelliğe öncülük etmeniz vesilesi ile Allah sizden razı olsun Ali ... Ayhan ASLAN

 👍👏👍👏👍👍... BEYZA ATEŞ

 Acayip güzel olmuş 😉... BEYZA ATEŞ

 Dilin anlatamadığını şiire dökmek çok zordur ve siz zoru başarmışsiniz tebrik ediyorum 👍 ... BEYZA ATEŞ

 Çok başarılı ... Meryem


Günümüzde kitaba nazaran paraya rağbeti; mide gurultusunu beyin sancısı zannederek, Tanzimat’tan bu yana, hiçbir şeyin çilesini çekmeden, her şeyi, Avrupa’dan monte eden(alan) yazarlarımıza borçluyuz.
Borcumuzu ödemesek de olur.
Kardelen: Sayı 1, Temmuz 1993
Fikirsizlik
Zaman tünelinden iki yazı
Kardelen nasıl doğdu?
Zamanın kısa tarihi
Ön söz, Öz Söz, S(öz) -III-
Zaman tünelinden iki yazı
Yüreğinle gel
Ruhsa sızan şiir
Kıyam
Fikirsizlik


Yavuz Sert - Zamanın kısa tarihi
Ali Erdal - Zaman tünelinden iki...
Kadir Bayrak - Kardelen olmasaydı
Kadir Bayrak - Röportaj - “Tehlikel...
Sinan Ayhan - Kardelenin muhasebes...
Sinan Ayhan - (Üç Nok-ta)nın muhas...
Bedran Yoldaş - Dokuz köyün delisi
Özgür Alkan Alkış - Kardelen nasıl doğdu...
Fatma Pekşen - Erik ile kiraz
Dergi Editörü - Her sayı ayrı bir de...
Site Editörü - Yüz
Mehmet Hasret - Askıda şiir
Acıyorum - Acıyorum nedir?
Necip Fazıl - Fikirsizlik
Necdet Uçak - Gözyaşı çeşmesi
Necdet Uçak - Seyir tepesi
Necdet Uçak - Metristepede
Necdet Uçak - Dağlar
Altan Atan - Akıllı ol
Kardelen Dergisi - Çıkış Beyannamesi
Kardelen Dergisi - Kardelenden haberler
M. Nihat Malkoç - Gece korkutuyor beni
M. Nihat Malkoç - Gül kokulu ramazan
Ayhan Aslan - Hikaye
Ayhan Aslan - Sufle
Ayhan Aslan - Değirmen
Ayhan Aslan - Ecel vakti
Mehmet Balcı - Senin
Mehmet Balcı - Kardeşim
İsimsiz - Giden-Kalan
Gelecek sayı konusu - Gelecek sayı konusu ...
Av. Mustafa Büyükgüner - Kardelen...Yüz...
Kubilay Ertekin - Hırsızlık ve haramla...
İbrahim Şaşma - Ben sevdayı aradım
Halis Arlıoğlu - Müslümanlar ne zaman...
Halis Arlıoğlu - Uyan diyorlar
Ahmet Değirmenci - Ferman
Oğuz Askan Kocagöz - Ruhsa sızan şiir
Büşra Doğramacı - ‘Derin bir külliyat’...
Kürsü Kainatın Efendisi - “İmam-ı Kastalanî’de...
Murat Yaramaz - 100.sayı mizah köşes...
Murat Yaramaz - Dalya
Murat Yaramaz - 100.sayı
Murat Yaramaz - Kardelen
Ekrem Esad Atan - Sahte diplomalı zanl...
Ferhat Nitin - Gece yarısı uyanmala...
Hakan Karahan - Battal Gâzi
Mehmet izzet Gülenler - Ön söz, Öz Söz, S(öz...
Erkan Karakaya - Gölge
Fatih Öz - Beklediğim
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 5780927
 Bugün : 611
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 471947
 Bugün : 7
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 66
 100. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 14
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 7
Son Güncellenme: 2 Mayıs 2019
Künye | Abonelik | İletişim