Kardelen Twitter'da... https://twitter.com/#!/KardelenDergi_        Kardelen 30 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     140 kez okundu.     Henüz yorum bırakılmadı.     Yazara Mesaj

Mucize
Kürsü Kainatın Efendisi

  Sayı: 106 -

“İmam-ı Kastalanî’den Seçme ve Süzmeler”

(Mucize bahsi devam ediyor)

Devenin Allah Resûlüne itaat ve inkıyadı, hattâ dile gelip sahibinden şikâyeti mevzuunda Hadîs âlimleri birçok menkıbe rivayet etmişlerdir.

Bir gün bir deve, Allah Resûlünü görünce yere yatıyor, boynunu uzatıyor ve boğazından garip bir ses çıkarıyor.

Allah Resûlü devenin sahibini çağırtıyorlar ve diyorlar ki:

“−Bu deve fazla işten ve az gıdadan şikâyetçidir; onu iyi tutun!”

Abdullah Bin Cafer Hazretlerinden öğrendiğimize göre, bir gün Allahın Resûlü, Medinelilerden birinin bahçesine giriyorlar. Oradaki deve, Allah Resûlünü görünce gözyaşları içinde çığlık koparmaya ve bir nevi hâl lisaniyle bir şeyler anlatmaya başlıyor. Kâinatın Efendisi, devenin sahibini buldurup şöyle diyorlar:

“−Seni bu hayvana malik kılan Allahtan korkmaz mısın ki, ona eziyet etmekte ve onu aç bırakmaktasın? Deve bana bunlardan şikâyet etti!”

Bu Hadîsin doğruluğu üzerinde şehadet tamamdır. Enes Bin Malik Hazretleri tarafından rivayet edildiğine göre de, koyun, Âlemin Fahrine secde etmiştir.

Bir gün Allahın Resûlü, Medinelilerden birinin bostanına giriyorlar. Yanlarında Hazret-i Ebu Bekr, Hazret-i Ömer ve “Ensâr”dan bir fert… Bostanda bulunan bir koyun, Allah Resûlünü görünce, önlerine gelip secde ediyor.

Bunun üzerine Hazret-i Ebu Bekr:

“−Sana secde etmeye biz koyundan daha layık değil miyiz?”

Diyor ve şu cevabı alıyor:

“−Hiç kimse kimseye secde edemez!”

Câbir Bin Abdullah:

“−Allahın Resûlü, Hayber taraflarındayken bir sürü koyun arkasında bir çoban, mübarek hizmetlerine girdi, iman getirdi ve Allahın Resûlüne dedi:

“−Ey, Allahın Resûlü, şimdi bu koyunları ben sahiplerine nasıl teslim ve iade edebilirim?”

Âlemin Fahri buyurdular:

“−Koyunların yüzlerine doğru bir avuç toprak saç! Allah senin emanet borcunu yerine getirir ve koyunları sahiplerine iade eder.”

Çoban, emredileni yaptı ve gördü ki, koyunlar tıpış tıpış ağıllarının yolunu tutmuş gitmektedir.

Bir mucize de, kurdun dile gelip Allahın Resûlüne hitap ve Resullüğüne şehadet etmesidir.

Bir kurt, Sahabîlerden birinin güttüğü sürüden bir koyunu kapıp kaçırırken, arkasından yetişen Sahabî koyunu kurtarıyor. Kurt, hemen oracıkta kuyruğu üzerine oturup Sahabîye hitap ediyor:

“−Allahın bana gönderdiği rızkı elimden alırken Allahtan korkmuyor musun?”

Çoban haykırıyor:

“−Bir kurt, kuyruğu üzerine otursun ve insan kelâmı etsin!.. Ne garip hâl ve manzara!..”

Kurt buna da cevap veriyor:

“Bundan daha akıl ermez, acayip olanı var! Peygamberin, Medine’de, halka, geçmiş ümmetlerin haberlerini vermesi!..”

Çoban, bu harikulâde vak’a üzerine, koyunlarını önüne kattığı gibi Medine yolunu tutuyor. Sürüsünü bir kenarda muhafaza altına alıp doğru Allah Resûlünün huzuruna çıkıyor ve başından geçenleri, tek tek anlatıyor. Allahın Resûlü, Sahabîlerini çağırtıp topluyor ve çobana görüp işittiklerini tekrarlatıyorlar.

İbn-i Veheb’den de, buna benzer bir nakil:

−Ebu Süfyan Bin Harp ve Saffân Bin Ümeyye, henüz İslâma gelmemiş bulundukları bir zamanda Mekke’de görüyorlar ki, bir kurt bir ceylânın peşine düşmüş, kovalıyor. Ceylân kurdun elinden kurtulabilmek için Kâbe sınırından içeriye dalıyor, kurt ise o sınıra kadar gelip orada mıhlanıyor, içeriye giremiyor.

Ebu Süfyan ve Saffân bağırışıyorlar:

“−Bu ne garip iştir! Kurt, Kâbe’den ne anlar ki, içeriye girmesin?”

Kurt dile geliyor ve cevap veriyor:

“−Bundan daha garibi şu ki, Allahın Resûlü Medine’de sizi cennete çağırır, sizse onu ateşe davet edersiniz!”

Ebu Süfyan’ın sözü:

“−Lât ve Uzzâ hakkı için, eğer kurdun bu sözlerini bizden başka işitenler olsaydı, bütün Mekke ayaklanmış ve İslâm’a girmişti.”

Hayber fethinde, Allahın Resûlünün bir merkep görerek ona sual sordukları, merkebin cevap verdiği, sonra onu alıp bazı işlerde kullandıkları ve bekâ âlemine göçtükleri zaman bu merkebin kendisini bir kayadan atarak öldüğü İbn-i Asakir yoliyle rivayet edilmiştir.

Mü’minlerin annesi Ümmü Seleme Hazretlerinden bir nakle göre:

−Bir gün Allahın Resûlü bir sahrada gezerken üç defa “Ey, Allahın Resûlü!” diye bir nida duyuyorlar. Dönüp baktıkları zaman, bir tarafta kızgın güneş altında bir çöl adamının uyumakta olduğunu ve başında bir ceylânın bağlı bulunduğunu görüyorlar. Ceylân, Allahın Resûlüne hitap ediyor:

“−Ey, Allahın Resûlü; şu adam beni tutup bağladı. Şu dağda iki yavrum var! Lütfedip beni kurtar! Onları emzirip geri döneyim!”

Allahın Resûlü, ceylândan, geri döneceğine ait söz aldıktan sonra, bağını çözüp salıveriyorlar. Ceylân gidip bir müddet sonra dönüyor. Allahın Resûlü, onu bağlı olduğu yere iliştiriyorlar. Adam uyanıyor ve başucunda Kâinatın Efendisini görünce, hemen toparlanıp ne ferman buyurduklarını soruyor. Ceylânın salıverilmesini ferman buyuruyorlar. Ceylân salıveriliyor ve Şehadet getirerek sıçraya sıçraya uzaklaşıyor.

Parmaklarından sular boşandığı da mucizeleri arasındadır. Hadis âlimleri bu mucizenin birkaç yerde ve birkaç defa meydana geldiğini kaydederler. Mucize vukua gelirken büyük topluluklar ona şahit oldu ve bu bakımdan, nakil, umumî tevatür derecesine çıktı. Bu türlü bir mucizenin başka hiçbir peygamber tarafından gösterilmediği tespit edildi.

Hadis âlimlerinden biri diyor ki:

“-Allah Resûlünün bu mucizeleri, Musa Peygamber tarafından âsayı taşa çalıp su çıkarma fiilindeki imkânsızlık, et ile kan ve kemikten su çıkarmaya nispetle nazara daha hafif görünse yeridir. Taştan su fışkırdığı, tabiatta mevcut hâdiselerdendir. Ama öbürü büsbütün imkânsızdır.”

Parmaktan akıtılan su mucizesi, kaydedildiği gibi, sahabilerden büyük bir toplulukça nakledilmiş olarak Buharî ve Müslim “Sahih”lerinde belirtilmiştir.

Hadis şöyledir:

İkindi namazı yaklaşmıştı. Sahabiler abdest almak istiyorlardı. Su bulunamadı. Allahın Resûlü, bir kap içinde, kendi abdest sularını getirmişlerdi. Mübarek ellerini su kabına daldırdılar ve sahabilerine emir buyurup, tek tek gelmelerini ve o sudan abdest almalarını söylediler.

Enes Bin Malik:

“-O sırada dikkat ettim. Mübarek parmaklarının arasından su sızıyordu. Hazır bulunanların hepsi o sudan abdest aldılar.”

Abdest alanların sayısı, bir rivayete göre 80, başka bir rivayete göre 300 kişi…

Yine bir sahabinin nakli:

Ben Tebük gazâsında Allahın Resûliyle beraberdim. Müslümanlar Âlemin Fahrine vaziyetten yakındılar. “Ey, Allahın Resûlü, davarlarımız ve develerimiz susuzluktan kavrulacak hâle geldi!” Allahın Resûlü, buyurdular: “Birazcık su artığı var mı?” Biri, eski bir kırba içinde azıcık bir su artığı getirdi. Bir çanak getirip suyu içine doldurdular. Mübarek parmaklarını suya daldırdılar. Parmaklarından su gelmeye başladı. Bütün davar ve develerimiz o sudan içti, insan ve hayvan, bütün susuzlar kandı. Allahın Resûlü “yeter mi?” buyurdular ve yettiği cevabını alınca ellerini sudan çektiler. Çanak hemen kurudu.

Enes Bin Malik Hazretlerinden gelen nakle göre, Allahın Resûlü, Kubâ nahiyesine çıktıkları bir gün kendilerine küçük bir kadehle su getiriyorlar. Kâinatın Efendisi mübarek ellerini suya sokuyorlar. Ancak dört parmağı kadehe sığıyor ve başparmak dışarıda kalıyor. Herkesi davet edip:

“- Gelin su için!”

Buyuruyorlar.

Enes Bin Malik, nakline göre şöyle devam ediyor:

“-Gözlerimle gördüm ki, mübarek parmakları arasından su sızmakta… Halk üstüste gelip su içti ve suya kandı.”

Parmaklarından su akıtılması mucizesi, görüldüğü gibi, çeşitli yerlerde ve defalarca vâki olmuştur. Aynı nakillerin benzerleri, Câbir Bin Abdullah Hazretlerinden de rivayet edilmiş ve Buharî ve Müslim “Sahih”lerine geçmiştir. İbn-i Abbas ve öbür sahabilerden de tespitler birbirini desteklemektedir. Hâsılı bu mucize, Allahın Resûlünün gösterdikleri muazzam âyetlerdendir.

(Devam edecek)


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Henız yorum bırakılmadı...
 
Mucize... - Sayı 106
Mucize... - Sayı 105
Mucize... - Sayı 104
Mucize... - Sayı 103
Tüm Yazıları

ASKIDA ABONELİK: Siz de "askıda abonelik kampanyası"na destek olmak ister misiniz?

Gelecek sayı konusu (107): Üstte gök basmasa altta yer delinmese senin ilini ve töreni kim bozabilir? Birlikten kuvvet doğar; doğudan batıya, kuzeyden güneye hepsi bir örgüde, hepsi bir ilmekte; Türk Birliği...

Son Eklenen Yorumlardan
 Üstadı saygı ve rahmetle anıyor... çektiğifikir sancısından bizlerede bir katre bahşetmesiniRABBÜL Â... Hasan GÖRAL

 Üstadı saygı ve rahmetle anıyor... çektiğifikir sancısından bizlerede bir katre bahsetmesiniRABBÜL Â... Hasan GÖRAL

 Güzel tesbitler... Yüreğine kalemine sağlık. Mevlam nice faydalı yazılar kaleme almak nasip etsin in... Süleyman Okur

 Umut mu, umutsuzluk mu; hayali süsleyen güneş, her şeyi tutuşturmaya yeter; ama bir çiçek ki içte ve... Sinan AYHAN

  O kadar güzel kaleme almış ki sevgiyiSözcükler sevgiKağıt o kaleme alşık olmuş.Yüreğine sağlık A... Gülşen Akkaya


Öğretmen ve öğrenciye “okul sigortası” hakkı verilmiş. Pek yerinde, artık disiplinsizlik yüzünden okutmak da, okumak da “risk unsuru” taşır oldu. 
Kardelen: Sayı 3, Aralık 1993
İrfan işinde plân
Kin ve nefretten beslenen müfteri müfsit
Zincirli kaya
Türk kimliğini nerede arayalım?
Yazı renginde melodiler
Büyük Doğu dersleri -3-


Yavuz Sert - Röportaj - Abdullah ...
Yavuz Sert - Hazreti Mevlânâ okum...
Yavuz Sert - Bir bürokrat şârih: ...
Ali Erdal - Türk kimliğini nered...
Ali Erdal - Anadolu deyince...
Kadir Bayrak - Anadolu; Âb-ı hayat
Sinan Ayhan - Bizi tutan harç ve m...
Necip Fazıl Kısakürek - İrfan işinde plân
Fatma Pekşen - Parkta bir bayram sa...
Dergi Editörü - Zincirli kaya
Site Editörü - İlim ve irfan
Mehmet Hasret - Ana sütü gibi helâl
Necdet Uçak - Toprak
Necdet Uçak - Kardeşiz
Necdet Uçak - Güne besmeleyle başl...
Altan Atan - Üst akıl
Mustafa Büyükgüner - on dört, otuz yedi, ...
Kardelen Dergisi - Kardelenden haberler
Kardelen Dergisi - Gelecek sayı konusu ...
Hızır İrfan Önder - Erdem Beyazıta mektu...
Hızır İrfan Önder - Yunus Yunus
Ayhan Aslan - Bam teli
Ayhan Aslan - Acı kahve
Ayhan Aslan - Merhaba
Ayhan Aslan - Kemiksiz
Ayhan Aslan - Ulu sevda
Ayhan Aslan - Vicdan
Olgun Albayrak - Hoşgör bizi
Mehmet Balcı - Dedecim
Mehmet Balcı - Şiir hayatımdır
Muhsin Hamdi Alkış - Olaylara bakış - 106
Kubilay Ertekin - Kin ve nefretten bes...
Halis Arlıoğlu - Gurur ve hüzün
Ahmet Değirmenci - Neler olur neler
Büşra Doğramacı - Kaygı atlası
Kürsü Kainatın Efendisi - Mucize
Murat Yaramaz - Cami duvarı
Murat Yaramaz - Cuma
Murat Yaramaz - Kadir
Erdal Kozankaya - Haydi sil gözyaşları...
Mehmet izzet Gülenler - Dubalı dünya düzeni ...
Erkan Karakaya - Son gemi
Gülşen Ayhan - Yazı renginde melodi...
Mertali Mermer - Benliğini arayan
Cemal Karsavan - Risale-i Hayat Mekte...
İlkay Coşkun - Mesnevî bağlamında f...
Erdal Kurtuldu - Modern dünya rüya mı...
Zafer Nefer - Mühür; iyi günlerde ...
Makbule Özdemir - Aşkın uğruna
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 8197322
 Bugün : 2105
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 523796
 Bugün : 55
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 93
 106. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 2
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 6
Son Güncellenme: 15 Kasım 2020
Künye | Abonelik | İletişim