Kardelen'i DergiKapinda.com sitesinden satın alabilirsiniz.        Kardelen Twitter'da...        Kardelen 31 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     216 kez okundu.     Henüz yorum bırakılmadı.     Yazara Mesaj

Ramazan kime ne kazandırıyor?
Halis Arlıoğlu

  Sayı: 109 -

Yıllardan beri kafamı meşgul eden bu sorunun cevabını bulmak istiyorum. Yıl boyu din, dindar ve millî irâde düşmanlığı yapan kesim ve kanallar, ne hikmetse ramazan ayında sanki gerçekten ona inanıyormuşlar gibi dört dörtlük Müslüman (!) kesilmektedir. Önce o kanallarda dinden, diyânetten ve Müslümanlıktan bahseden bu adamlar daha önce dine, dindar kesime ve millî irâdeye kuduzca ve düşmanca saldırdıklarında nerde idiler? Daha önceki saldırı ve tecâvüzlerini sonraya bırakıp şu ramazan ayında sözde devletin özellikle rakıyı yasakladığı yalan ve iftirasında bulunmaları ve o kanallarda bu tezviratların günlerce yaygarasını yapmak nasıl bir Müslümanlık anlayışıdır? Yetmedi yine o kesimin azılı İslâm ve inanç düşmanı politikacı ve TV sözcülerinin “Kur’ân’da içki yasağı yoktur (!) ve haram değildir, o sosyal bir ihtiyaçtır” şeklindeki zırvalara, iftiralara bu adamlar niçin cevap vermiyorlar? Yoksa bu rezillikler anlattıkları İslâm’ın dışında olan şeyler midir? Özellikle o kanallarda din adına ahkâm kesenler yıl boyu inanç ve millî irâde düşmanlığı yapanlara, en önemlisi de laisizm ve Kemâlizm maskesi altında dine ve dindarlara, millî irâdeye düşman olanlara ve bu saldırılara niçin cevap vermiyorlar ve bu düşmanca hareketler neden hep o cepheden çıkıyor? Tayyip Erdoğan’ı ve öncekileri neden ve niçin hep darbeciler desteği ve işbirliği içinde astıkları merhum Adnan Menderesin âkıbetiyle tehdit etme zilleti ve alçaklığında bulunuyorlar? Bu vahşetler, cinâyet arzu ve iştiyakları hangi dinde ve İslâm anlayışında vardır? Kur’ân-ı Kerîmin muhtelif âyetlerinde zâlime, hâine, Allah ve Peygamber düşmanlarına lânet edilmektedir. Bu basit bir şey değildir. Şuursuz Müslümanlık ve öylesi zâlimlere yardım ve yataklık yapmalar insanı bu lânetten kurtaramaz. Çünkü Müslümanlık fikir, zikir, tefekkür, aksiyon ve değişim hareketidir. Onda durağanlık ve “iki günü bir olma” yoktur. Hamle ve hareket vardır.

Ülkemizde siyâset maskesi altında bal gibi Allah, Peygamber ve din düşmanlığı yapılmaktadır. Bunlar saklı, gizli olan şeyler değildir. O mel’un siyasî yapı müntesibi ve medyalarının her gün bu haltı yediklerini görmeyen, bilmeyenler sâde ahmak değil, gâfil ve nâdandır. Adamların medyaları, siyâsetçileri ve her alanda bağlı bulundukları kesimler sürekli olarak bu küfrü ve şirki hem işlemekte hem de savunmaktadırlar. Yazının muhtevâsında bunun çok değişik örnekleri vardır.

 

Dünyâda halka ve millî irâde temsilcilerine yapılan zulüm ve cinâyetten onur duyan ve iftihar eden tek bir siyâsi yapı var o da Türkiye’deki sol ideoloji sapkınlarıdır. Her on yılda bu vahşeti TBMM’de ve siyâsi arenada tekrarlayan aşağılık bir zihniyetin varlığının insanlık câmiâsında aslâ yeri yoktur. Ülkede zina ve içkinin, terör ve her tür anarşinin, devlet millet düşmanlığının meşru olmasını tartışan, savunan bir zihniyetin Ramazandan ne beklentisi olabilir? Güzel yurdumuzda yapılan ve yapılmakta olan bütün mâbetlere ve yatırımlara düşmanca karşı çıkmak ve bunu engellemek için akla, hayâla gelmeyen yalan ve iftirada bulunmak hangi ahlâk ve din kuralında vardır? Allâh’a (cc) Peygambere (sa ve dine küfür ve hakâret etmeyi politik bir kural sayan ve câhil halkı bu ideolojilerinin bağımlısı yaparak kutsallara karşı düşman etme mantığı hangi din ve insanlıkta geçerlidir? Oysa Ramazan ayı bu türlü alışkanlık ve sapkınlıklardan arınma ve pişman olup nâdim olma ve gerçeğe dönüş zamânıdır.

Bütün bunların devam ettiği siyâsi bir yapı ve zihniyette ne değişmiştir? Sûriye, Arakan, Somali ve diğer ülkelerdeki göçmen ve gurbet zedelere, savaş mağdurlarına yardımı bırakın, “oralarda ne işiniz var?” diyen bir zihniyete gerçekten yıllarca gelip, geçen bu Ramazan ve bayramlar ne kazandırmıştır? Bu ramazan ayında en az, 10-15 Hıristiyan ihtida etmiş ve karşı cephenin bütün inanç düşmanlığına, İslâm’ı ve Müslümanları kötüleme, saldırı ve menfi propagandasına rağmen gerçeği görüp HAK’kı kabul etmişler ama içerideki onca münafık, fâcir, fâsık ve bâtılda temerrüt edenlerde kıl payı bir RUCÛ eseri görülmemiştir. O halde Müslümanlığın şeklî ve aslî olarak bir âdet ve alışkanlık eseri, tekrarlanan kuru bir görüntüden, gelenek ve formaliteden ibâret olmadığı bilinmelidir. Tam tersi olarak gerçeğe dönüş, kendini yenileyiş hareketi ve Hakkı, hakikati görme, bilme yaşama ve her tür inançsızlığa direniş erdemidir. Şu rezil ifadeler o kesimin dilinde tekrarladıkları inanç düşmanlığının eserleridir “En tehlikeli virüs, Müslümanlar ve onların beynindekilerdir.” “Din irticadır, gericilik ve çağ dışıdır” Buna benzer hezeyanların binlercesi din ve dindarlar aleyhine ve büyük halk kesimine 90 yıldan beri söylenmekte ve halkın inançlarını rezilce saldırıp dışlayan, tahkir eden kesimlerce kullanıldı ve kullanılmaktadır... Aslında bu esfel saldırgan inanç düşmanları merhum Ali Fuat Başgil’in ifadesiyle “Asker kaçakları ve yabancı hayranı olan müstevli artığı ve ayaklarına bu vatanın tozu toprağı değmeyen müptezeller gürûhu vatansızlar” İşte onların zikri geçen o ve benzeri saldırgan ifâdelerle dine ve dindar halk kesimine hakârette bulunan siyasî yapı ve müntesipleri olanlar nasıl oluyor da kendilerini gerçek Müslüman tesmiye ediyor, vehminde bulunuyorlar? Elbette onların inanç düşmanlıkları bu kadar değildir… Merhum Kâzım Kara Bekir’in bizzat bulunduğu bir toplantıda altı oklu fırkanın lider kadrosunun “Din terakkıya mânidir” hezeyânı gereği “Avrupa bizi bu DİN’le kabûl etmez. O yüzden Din kelimesinin yerine Hıristiyanlığı kabul etmemiz gerekir” şeklinde uzun münakaşaların yapıldığını ve onun itirazı sonucu bu kararın şimdilik ertelendiği tüm kitaplarında yazılıp, söylenmektedir. İşte o tür insanların şuur altına yerleşmiş olan bu Batı zihniyeti, küfür hareketi hâlâ devam etmektedir. Adamlar Anadolu halkını aç, çıplak, bir dilim ekmeğe muhtaç bıraktıkları bir dönemde zorla onların ve kendi başlarına giydikleri fötür şapka, sırtlarında setre pantolla ve bey, paşa efendi gibi unvanların değiştirilmesiyle İngiliz lordu ve Fransız düşesi sanmışlardı. Oysa bunca yıldır hiçbir şey olamadıkları gibi, kendi aslını, özünü, benliklerini ve millî onurlarını da kaybettiler. Ayrıca o şapka bir Musul’a ve sayısız cana bedel olarak milletin başına giydirilmiştir. Ne demişti o M. Esat Bozkurt? “Paşam sizi çok üzgün görüyoruz, hiç merak etmeyiniz. Gerçi Musul’u kaybettik ama milletin de başına şapkayı giydirdik ya. Elbette petrolü de buluruz. Deyince yanağımı okşamış beni taltif etmişti”(Kendi hâtıratından) 

Şapkadan tavşan çıkartan soytarıların olduğunu biliyorduk ama gariban Anadolu’nun mâsum, mazlum halkının ve onca ilim, fikir din adamının hayâtı pahasına başlarına giydirilen kasket ve fötür şapkalardan kan yerine, ülke genelinde Musul petrolünün fışkıracağını laik devrimbazlardan öğrendik. İşte uzun yıllar bilinçli olarak câhil ve tarih şuurundan yoksun bırakılıp bâtıl ideolojileriyle mankurtlaştırdıkları militanları ve bir kısım halk kesimine bunları yutturmak için onlara laisizmi ve Kemâlizmi kurtarıcı (!) bir ideal olarak sunmakta ve beyinleri çok değişik yalanlarla yıkanan kesimi dinden ve yıllarca yasakladıkları tarih bilgisinden yoksun bırakmışlardır. Bunun sonucu olarak da ülkemizde 40-50 yıldan beri mücâdele edilen dinsiz imansız devlet, millet düşmanları türemiştir. İşin garip ve hazin tarafı, kendi siyâsi ikbal ve ihtiraslarının devâmı için bu şerirleri, vatan ve millet hâinlerini her alanda açık gizli destekleyen siyâsi bir yapı vardır. Bu konuda râhatizm içindeki Müslüman kesime şunu hatırlatmak gerekir. Bu devran böyle gitmez! Zira dün Başkan Erdoğan’la her alanda birlikte olanlar, bugün, onun ve tümünün can düşmanı olanlarla ona hayâsızca saldırmaktadırlar…

Nitekim bunu merhum M. Âkif şöyle ifade etmiştir: “Edvâr-ı hayat perde perde./Allah bilir neler var ilerde!?” (Safahat S. 48) O yüzden her yıl Ramazan ve Bayramları normal ibadet, namaz, oruç ve hayır hasenatla, yardımlarla, hac ve umre ile geçirenlerin, onların dışında yapmak zorunda oldukları bir görev daha vardır. O da cihattır. Bunun çok değişik yolu, yöntemi şekli vardır. En basiti; millî irâde ve inanç düşmanı siyasî yapılara yardım ve yataklık yaparak onların safında yer almamak ve bu gaflete düşmemektir. Mümkünse ortada şuursuz şekilde dolaşan kesimleri bilinçlendirip bozgunculara malzeme olmaktan kurtarmak ve aslâ şer cephesinin, o tür inanç düşmanlarının paçavralarını maddi yardım şeklinde alıp okumamaktır. Aslında bunlar her şuurlu Müslüman’ın yapacağı basit şeylerdir. Özellikle ramazanda bütün kanalları dolduran nasihatçıların bu can alıcı konulara doğrudan olmasa da dolaylı olarak temas etmemeleri en büyük eksikliktir. O zaman ârastaki âvare kesimi kimler uyaracak ve câmiâya kazandıracak? Bu eksikliği hissetmeyenler, şer cephesinin kuduzca saldırılarından ve beyin yıkama taktiklerinden ibret almalıdırlar. Çünkü “ibretliklerden ibret almayanlar, sonunda ibret olurlar” atasözünü aslâ unutmamalıdırlar…


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Henız yorum bırakılmadı...
 
Mazisi olmayanın müstakbe... - Sayı 110
Ramazan kime ne kazandırı... - Sayı 109
46 sabıkası olan 70 lik d... - Sayı 108
İçi boşaltılmış milli, di... - Sayı 107
Tüm Yazıları

ASKIDA ABONELİK: Siz de "askıda abonelik kampanyası"na destek olmak ister misiniz?

Gelecek sayı konusu (110): Bizim Yunus
"Yunus, senin sözlerin, mânâdır bilenlere;
Söyleyeler sözünü, devr ü zaman içinde."


Son Eklenen Yorumlardan
 Kadir Bayrak Bey... Şiirime gösterdiğiniz ilgi ve beğeni için çok teşekkür ederim. Babalarının alın ... İsmail Güçtaş

 Yazan şairin hem kalemini hem yüreğini tebrik ederim naçizane. Harika bir şiirdi. ... Mustafa kaya

 Hasan Bey merhabalar. Evet Gölpazarlıyım. ... Necdet

 Harikasınız, aydınlık çağdaş güzel ve özel insan Sn.Vural GUnduz... Sabahattin ORDUSEVEN

 teşekkürler... osman


Batı; kaybettiği noktanın idrâkinde ve kazanacağı noktanın gafili olduğunu -yalnız kendine- ihtar ederek bugünkü buhranını yaşıyor. Biz; tüm taklitçiliğimize rağmen hem birincisinin, hem ikincisinin gafletindeyiz.
Eğer batı gibi kaybettiğimiz noktanın idrakinde olabilseydik, elimizden kaçırdığımız bunca zamandan ötürü eyvahlar eder; kazanacağımız noktanın gafletinden de sıyrılabilirdik…
Kardelen: Sayı 3, Aralık 1993
Vâdeler doldu!
Şimdi vaktidir!..
Kahrın da hoş lütfun da!..
Kafalar karışık
Gün ola, devran döne
Alın teri
Danış


Ali Erdal - Şimdi vaktidir!..
Kadir Bayrak - Hayatı tefekkür
Kadir Bayrak - Röportaj - Mehmet Al...
Kadir Bayrak - Afrika: kurutulmuş i...
Sinan Ayhan - Gün ola, devran döne
Necip Fazıl Kısakürek - Vâdeler doldu!
Dergi Editörü - Kahrın da hoş lütfun...
Site Editörü - Kafalar karışık
Mehmet Hasret - Kudüs, bir sır döküy...
Necdet Uçak - Zaman
Necdet Uçak - Anne
Necdet Uçak - Sen misafir ben misa...
Kardelen Dergisi - Kardelenden haberler
Kardelen Dergisi - Gelecek sayı konusu ...
M. Nihat Malkoç - Korona günlerinde öz...
M. Nihat Malkoç - Korona mesnevisi
Hızır İrfan Önder - Pandemi (covid-19) m...
Olgun Albayrak - Virüszede
Mehmet Balcı - İstiyorum
Mehmet Balcı - Dünyada
Muhsin Hamdi Alkış - Olaylara bakış - 109
İbrahim Şaşma - Yunusun dilinden
Halis Arlıoğlu - Ramazan kime ne kaza...
Erdem Özçelik - Sessiz çığlık
Kürsü Kainatın Efendisi - Mucize
Murat Yaramaz - Medya Sepeti
Murat Yaramaz - Kibir
Murat Yaramaz - Kaynak şehir
Murat Yaramaz - Niyazi tayfası
Mahmut Topbaşlı - Söz sarayı
Erdal Kozankaya - Ellerinden kan damla...
Erdal Kozankaya - Kudüs
Mehmet izzet Gülenler - "Kanlı bayram", Sreb...
Hüseyn Arif - Danış
Hüseyn Arif - Şeir
Qafqaz ƏVƏZOĞLU - Xocalı
Mertali Mermer - Yokoluş sorunsalı
İlkay Coşkun - Koronavirüsün hatırl...
İlkay Coşkun - Alt-Üst hakkında
İlkay Coşkun - Alçaktan uçuş
Turgut Yıldızan - Bayram gelsin isteme...
Vildan Poyraz Coşkun - Dünyanın entübe hali
Rıdvan Yıldız - Dünya çok gelişti
Elvin MÜTALİBOĞLU - Dünyayı
Harun Mermer - Odağın neyse gerçeği...
Zülal Ceylan - Hakikat sürümü
Eyvaz ZEYNELOV - Oğru (Hırsız)
Vahid ƏZİZ - QƏLƏM
Dr.Cevat Doğan - Virüsname
Dr.Cevat Doğan - Filistin
Əli Rza XƏLƏFLİ - Duman basan, çiskin ...
Zəlimxan YAQUB - Ömrün yolları
Şahanə MÜŞFİQ - Sərsəm
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 9295459
 Bugün : 1082
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 540638
 Bugün : 18
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 35
 109. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 2
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 5
Son Güncellenme: 8 Ağustos 2021
Künye | Abonelik | İletişim