Kardelen Twitter'da... https://twitter.com/#!/kardelendergisi        Kardelen 27 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     2920 kez okundu.     Henüz yorum bırakılmadı.     Yazara Mesaj

D?nya
Kürsü Nizam

  Sayı: 61 - Ekim / Aralık 2009

DÜNYA

(Bu bölümdeki imzasız yazılar, İman ve İslâm Atlası’ndan alınmaktadır)

GERİSİ

Bunlardan sonra gelen (plâstik) sanatlar arasında, heykel ve raks müstesna, İslâm'ın hiç birine itirazı yoktur. Resim, aslında ham yobazın vehmettiği gibi, bulunduğu yere meleklerin girmediği bir nefret mevzuu değil, şekillerin kaynaşması içinde çizgi ahengini arayan, mânâları suretlendirme sanatıdır; ve hürmet makamında tutulmadıkça ve putlaştırmaya vesile kılınmadıkça caizdir. Demek ki, onu, şöyle veya böyle bir günah değil, öz keyfiyetiyle masum, fakat kötü tahsisiyle küfür derecesinde mücrim bir âlet bilmeliyiz. Resim sadece günah belirttiği yerler, mevzuunun günah derecesine göredir. Bir de ona karşı namaz... Bütün müşahhaslara karşı müminin ruhundaki tehlike hissini aziz tutarak bildirmek lâzımdır ki, niyet halis oldukça korkulacak bir tarafı yoktur. "Altun Silsilenin" kolbaşlarından Seyyid Fehim Hazretleri, bir tahta perde önünde namaza hazırlanırken, önlerine isabet eden haç şeklinde mıhlanmış tahta parçalarını sökmeye davrananları şu muazzam ihtarla durdurmuştur: "Bırakın, siz ona ne niyetle bakarsanız o odur."

Heykelde iş değişiyor ve onun cisimlendirilmiş mahiyeti puta âlet olmak istidadını yaşatıyor. Yoksa bu istidattan hiç korku ve renk vermeyen mücerret ifade kalıpları içinde heykel, resimden farksız olmak gerek... İslâm'da kaba müşahhastan ürkme duygusu, her an resimle heykel müessiselerini tehlike görecek, hususiyle heykelden gocunmayı sürdürmekte haklı olacaktır. Yoksa, eski mezar taşlarındaki kavuk şekilleri, heykel değil de nedir?.. Elverir ki, hududu ve delâlet sımsıkı çerçevelenebilsin... Heykeli kaba müşahhastan kaçıran ve mücerrede bağlayan abide ile heykel farkını çözebilmek lâzım...

İş raksa gelince, onun ele alınabilir ve iyiye götürülebilir tarafı yoktur: Hele dinî vecde âlet edilmesinden büyük felâket tasavvur edilemez. Son zamanların turist fuarı haline getirilen ve sırmalı turist terliği menzilesine indirilen Mevlevî ihtifâllerinde, dinî yasağın hem İslâm zevkine, hem şeriat hiddetine, hem tarikat meşrebine, hem de başta Mevlâna Celâleddin-i Rumî Hazretleri bulunmak üzere, Mevlevîlik hakikatine iftira şeklinde en yalçın manzarasını görüyoruz.

İnsanların ve cinlerin müftüsü, tecellisi zahirde olsa da batından nasip sahibi, haşmet devrimizin büyük Şeyhülislamı Ubussud Efendimizin Mevlevî ayinlerindeki "Sema" ve "devran-dönüş şeklinde raks" için sorulan suale fetvası şudur: "Deveranı ibadet addeylerse mürtedir. Asla müslümandan ve öbür kitap ehlinden kadın nikâhlayamaz. Kestiği de ölü hayvandır. Amma ibadet saymayıp mübah bilerek devam ederse mürted değildir. Taat dışı fâsıktır. Sair fısk gibidir. Nikâhlısı boş düşmez ve kestiği hayvan yenir."

Güzel sanatlarda mihenk, neyin asliyle ne olduğu ve neye hizmet ettikçe olabileceğinin baremleştirilmesinden ibarettir.

İslâm bu mânâda bütün güzel sanatlara kucak açmış ve meseleyi günah avcısı kaba softa ve ham yobaz tasallutundan korumuştur.

Hâsılı, raks ve heykelden gayrı bütün güzel sanatlar, ya makbul, ya mazur ve hepsi birden gayeye memur...

BAZI ÂLETLER

Bazı keşifler ve âletler karşısında direne direne onları hükmü altına girmektense onları İslâm'ın hükmüne tâbi kılıp seve seve tatbik etmekten daha mükemmel bir usul düşünülebilir mi? Bu âletlere nefretle katlanmakta zebunluk, anlayarak kucak açmakta sultanlık vardır ve İslâm sultan dindir. Hakikat sultanı Allah'ın  Allah indinde din İslâm'dır-, dediği din... Onun içindir ki, bir yerde bir keşif görüp muhasebe ve murakabesini yerine getirdikten sonra, sıhhat muayenesinden geçirilmiş neferler gibi hizmete çağrılmasında mâni bulunmadığı şöyle dursun, emir vardır.

Bu âletlerin başında radyo, televizyon, sinema... Bunlar İslâm tefekkür ve tahassüsünün emri altına almak, zamanı verimlendiren, mesafeyi kısaltan ve insanları demetleştiren bu âletleri, Allah aşkı yolunda kullanmak vazifedir.

Ahiretin hakkı, dünyanın hakkını görmek ve oraya basamak yapmakla başlar. Sonunda feda edilecek bir şeyin feda edilmesindeki kıymet, onu nihaî derecede değerlendirmek ve noksanını hiçbir eksiğe yer vermeksizin anlamakla olur. Böylece "hiç ölmeyecek gibi dünya, hemen ölecekmiş gibi ahiret" sırrına varılır. Bu bakımdan, âlet, manivelâ, destek vecibe mahiyetini kazanır. Kendisine "tayy-ı mekân" denilen, bir yerden bir yere uçma iktidarı verilse bile hiçbir veli, dünya hakkı noktasından, uçağa binmekten müstağni kalamaz.

NİKÂH

Dünya hakkının en büyük faaliyet şubelerinden biri, üremek ve insan nev'ini çoğaltmaktır...

Allahın Resulü "evleniniz, çoğalınız, yarın ben ahirette, öbür ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar ederim." buyurdular.

Kadın ve erkek, karşılıklı olarak iki cins, birbirinde, büyük ve münezzeh visalin dünya üzerinde, dünyaya mahsus kokusunu buldular ve cazibelerin en çekicisiyle bağlandılar.

Bu sırdan ötürüdür ki, Kâinatın Efendisi kendilerine dünyadan üç şey sevdirildiğini, birinin kadın, öbürünün güzel koku, daha öbürünün de namaz olduğunu işaretlediler. Namaz, yani en büyük nimetlerin peşinden Allah’a hamd ve teslimiyet ifadesi... Her şey onun maiyetinde...

Bu noktada sırların sırrı yatar ve melekiyyetten üstün bir derece olan beşeriyetin, erkekte kadın ve kadında erkek ihtiyacı mânâlanır.

Nitekim melekiyette en üstün peygamber derecesi Hazreti İsa'da mihraklaşırken, beşeriyette en yüksek derece de Âlemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Resuller Resulünde tecelli etti.

İslâm'da rehbaniyet ve kadından kesilme asla yok, aksine, kadını kemale uçurucu bir vasıta bilme anlayışı vardır. Ama bu sırra inmekten aciz, tahrifçi Hristiyanlık, işi satıh üstü ele alır ve (mistik-sırri) olmaktan dem vururken bu noktadaki gaamızayı göremez ve maddeyi bırakırken de maddeci olmaktan kurtulamaz. Kadın, onun gözünde, madde plânındaki çizgileriyle hayvanî bir iştiha ve lezzet âletidir ve insanî kemal bu iştiha ve lezzete sırt çevirmekle kaim... Halbuki İslâm'ın hakikatinde kadın, aynı iştiha ve lezzetin ötesinde büyük visal idealinin erdirici remzi... Hakiki aşka bu mecazdan geçilir.

Dünya işine ait en büyük sünnet olan evlenmeyi böyle telâkki etmek, onun icabı şehvanî kuvveti hayvanlığın üstünde ve makbul tutmak ve peygamberdeki kadın incihazının sırriliği üzerinde derinleşebilmek gerek...

Şehvanî iktidar, denilebilir ki, türlü insan yapısı içinde İslâmî bir mizaç ifadesidir. Yeter ki, zaptedilebilsin ve yerinde ve şartları içinde kullanılabilsin... Onun içindir ki, kadın, malikiyeti şartlarına göre hem en büyük helâl, hem en büyük haram...

ŞARTLAR

Evi kurmak, aileyi yuvalaştırmak ve insana kendisinin devamı hissini verici üreyişe yol vermek memuriyeti içinde erkek kadın alâkasının gerçekleşmesinde ilk şart Allah huzurunda edilen akit... "Allah’ın emri, peygamberin kavli ile" klişesi, bu incelikten kinaye...

Bu ana şart etrafında, karşılıklı incizap, sevgi, şefkat, saygı ve sadakat devam ettikçe birbirinden ayrılmamak ve "bir yastıkta kocamak" niyeti ve ayrılındığı takdirde erkeğe bir bedel yükleyici "mehir" mükellefiyeti... Ve iki erkek şahit huzurunda bu şartların tespiti... Akdin aleniyeti ve cemiyete ilânı da, esasa tesir etmese bile lüzum ifade eder. Esasta her şey bundan ibarettir ve din vazifelilerinin, akdi yapmakta veya bozmakta, delâlet ve yol göstericilikten gayrı bir tasarruf selâhiyetleri yoktur. Ancak, ayrılmak kararındaki kadın, hakkını, şeriatın gösterdiği sebeplere bağlı olarak şimdi memleketimizde mevcut olmayan dinî bir kaza makamı huzurunda ispat ederse nikâha dışarıdan tasarruf mümkün olabilir. Onun içindir ki, "imam nikâhı" tarzındaki lâflar, nikâhı anlamamak ve filân yerin falan malı gibi, onu yalnız imamın alıp sattığı bir meta sanmaktır. Bu hususta herkes din vazifelisidir. İmamın rolü de dua ve teberrükten ibarettir... İmamın da, kilisede olduğu gibi, birleştirme ve ayırma gücü yoktur... Güç şeraitindir.

Nikâha delâlet eden, şahitler huzurunda taraflara Şehadet Kelimesini söyletir, Allah huzurunda nikâhı şuurlandırır, taraflara birbirini kabul ettiklerini tespit ve ifade ettirir, mehri kocaya anlatır ve yükletir ve ondan sonra duadan başka bir şeye ihtiyaç kalmaz. Her şey tamamlanmış, bitmiş ve kadın erkeğine helâl olmuştur.

İslâm dışındakilerin drahomasına tersinden muvazi olarak başlık parası gibi uydurmalar, erkek-kadın alâkasını ticarete dökücü maskaralıklar...

İran'da yaygın "muta nikâhı" tarzında hokkabazlıklar da "Hile-i Şer'iye" bahsinde dokunduğumuz üzere Allah'ı aldatma davranışı...


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Henüz yorum bırakılmadı...
 
Gıda... - Sayı 94
GIDA... - Sayı 93
MEVLİT... - Sayı 68
D?NYA... - Sayı 67
Tüm Yazıları

Gelecek sayı konusu (97): Bu sene 737.si yapılacak Ertuğrul Gazi İhtifali'nden hareketle TÜRK TEŞKİLÂTLANMA KABİLİYETİ...


Son Eklenen Yorumlardan
 Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.O güzel yerler de bir gün sevdiklerimizle buluşacağız... ... BİRSEN YURTSEVER

 necdet amcacıgım.emeğinize kaleminize sağlık... BİRSEN YURTSEVER

 cox mənalı bir şerdir. cox sağ olun. her birinize teşekkür edirəm. ... ruslan

 Məhəbbətsiz ömür sürən kimsədən-Bir aşiqin məzar daşı yaxşıdır.... Ulduz Qəzvini

 Güzel yorumlarla, günüme güneş olan herkese, çok teşekkür ederim. Ne mutlu ki, okuyanlar, mısralara... Işın Erenoğlu Üstündağ


ACI-YORUM nedir?
Bugün toplumumuzda, özellikle düşünce alanında aksayan yönler ve anlamsızlıklar var.
ACIYORUM, bu aksaklıkları ve anlamsızlıkları, sadece fikirle en can alıcı yerinden, en vurucu sözlerle, yanlışlıkların mantıksızlıklarını yakalamayı usul bilerek, en doğru yargıları, hiç itiraza yer vermeyecek şekilde ifade etmeyi ve daha sonra düzeltmeyi yapacak olanlar için fikri çözüm yolları açmak düşüncesinin ifadeye dökülmüş şeklidir.
Kardelen: Sayı 1, Temmuz 1992
Gün gelir de, hayatı anlat derlerse
İnsanın içindeki Hanifliğe ve Ümmiliğe ç
Boya sandığı
MƏHƏBBƏT
Başyücelik emirleri - Vatandışı
MƏHƏBBƏT
Gün gelir de, hayatı anlat derlerse
Kudüs
Vade doldu hanım gitti


Yavuz Sert - Kudüs... Ey Kudüs
Yavuz Sert - Prof. Dr. Ömer Faruk...
Ali Erdal - Kudüs
Kadir Bayrak - Müminleri Emiri: Hz....
Kadir Bayrak - Aynadaki yüz: Mehmed
Sinan Ayhan - İnsanın içindeki Han...
Sinan Ayhan - Can feda...
Bedran Yoldaş - Her yer Kerbelâ
Fatma Pekşen - Peçe
Ahmet Mahir Pekşen - Mescid-i Aksa -Kudüs...
Dergi Editörü - Kudüsü tefekkür
Site Editörü - Kolayı tersten okuma...
Mehmet Hasret - Devletler kuran, dev...
Necip Fazıl - Başyücelik emirleri ...
Necdet Uçak - Kudüs
Necdet Uçak - Kendini hesaba çek
Necdet Uçak - Muhacire ensarız biz
Mustafa Büyükgüner - Nefes
Ayhan Aslan - Hakikat
Ayhan Aslan - Zındık
Ayhan Aslan - Hesap günü
Mehmet Balcı - Susmam ben
Mehmet Balcı - Taşlama
Ahmet Çelebi - Kudüste bir çocuğum
Gelecek sayı konusu -
Vural Gündüz - Boya sandığı
Mustafa Gül - Mekkenin fethinden ç...
Kubilay Ertekin - Rahatizm ve ötesi
Halis Arlıoğlu - Zeytin dalı ve bana ...
Halis Arlıoğlu - Anlayana izafe
Ahmet Değirmenci - Şehadet türküsü
Ahmet Değirmenci - Bir yangındı işte
Kürsü Kainatın Efendisi - Giyim
Er Tuğrul - Kudüs nereden başlar...
Er Tuğrul - Kutlu kıyam
Murat Yaramaz - 6 gün savaşları
Murat Yaramaz - Naci El Ali
Murat Yaramaz - Kan
Murat Yaramaz - Kirli
Murat Yaramaz - Küsme işareti
Işın Erenoğlu Üstündağ - Gün gelir de, hayatı...
Ekrem Esad Altan - Bir oyun oynanır, oy...
Tamer Uysal - İlgisiz bilgililer, ...
Harun Ekici - Hüzün
Şevket Karayiğit - Kudüsün anlattıkları
Hakan Karahan - Bu cemiyetin - Süley...
Harika Ufuk - Birlik beraberlik ka...
Astan QASIMOV - Gəldim
Əlişad CƏFƏROV - Qayçıquyruq qaranquş
Şəfa VƏLİYEVA - Güldüm… Gülüşüm d...
Şəfa EYVAZ - MƏHƏBB'...
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 4402679
 Bugün : 4342
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 437280
 Bugün : 58
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 68
 96. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 5
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 11
Son Güncellenme: 5 Şubat 2018
Künye | Abonelik | İletişim